Zásady zpracování osobních údajů zákazníka

Tento dokument obsahuje informace o zpracování osobních údajů, které společnost Josef Krajíček, se sídlem Družstevní 433, 763 15 Slušovice, IČ: 45460493, DIČ: CZ6406262060, ID datové schránky: sj6gxb9 (jakožto správce údajů, dále jen „Poskytovatel“) zpracovává o zákaznících svých služeb (jakožto subjektech údajů, dále jen „Uživatel“).

Tyto Zásady Uživatelům poskytují informace o tom, za jakými účely Poskytovatel zpracovává jejich osobní údaje, v jakém rozsahu jsou jejich osobní údaje zpracovávány (tzn. jaké kategorie údajů jsou zpracovávány), na jakém právním důvodu Poskytovatel zakládá právo údaje Uživatelů zpracovávat (plnění smlouvy, oprávněný zájem, plnění právní povinnosti, souhlas, jiný právní důvod) a po jakou dobu je bude zpracovávat.

Tyto Zásady dále obsahují informace o tom, jaké Uživatelům náleží ve vztahu ke zpracování jejich osobních údajů práva a jakým způsobem je vůči Poskytovateli mohou uplatnit.

Poskytovatel má svého pověřence na ochranu osobních údajů, který je Uživatelům k dispozici na kontaktním e-mailu jkservis@centrum.cz.

1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje Uživatelů Poskytovatel zpracovává proto, aby mohl naplnit účely, které jsou stanoveny v následujících podkapitolách.

Osobními údaji jsou informace, které o Uživatelích Poskytovatel zpracovává, a to například jméno, příjmení, místo bydliště a další.

Zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace s osobními údaji prováděná za určitým účelem nebo cílem, a to manuálně či automaticky, elektronicky či v papírové formě. Zejména se jedná o shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení osobních údajů. Zpracováním osobních údajů naopak není nakládání s osobními údaji pouhým nepravidelným a nahodilým způsobem v důsledku jiné činnosti, například servis technických prostředků pro zpracování údajů.

Za různými účely může Poskytovatel zpracovávat různé kategorie osobních údajů Uživatelů. Jde konkrétně o tyto kategorie:

1) Zvláštní kategorie osobních údajů (jedná se o citlivé údaje vypovídající např. o etnickém původu, náboženství, zdravotním stavu apod.)

 • údaje tohoto typu Poskytovatel nezpracovává

2) Ostatní osobní údaje

 • identifikační údaje (např. jméno, příjmení, IČ, DIČ, podpis);
 • interní identifikační údaje (např. číslo smlouvy), které jsou Uživateli přiděleny pro interní účely Poskytovatele;
 • kontaktní údaje (např. e-mailová adresa, telefonní číslo);
 • adresní údaje (např. adresa trvalého bydliště, adresa poskytování služby);
 • údaje nezbytné pro realizaci platebního styku a zaúčtování plateb (např. číslo účtu, kód banky);
 • identifikační údaje zařízení Uživatele (IP/MAC adresa);
 • informace o objednaném zboží nebo službách, o smlouvě a o plnění smlouvy oběma smluvními stranami (např. informace o smlouvě zahrnující datum uzavření, délku trvání, datum a důvod ukončení, cena zboží nebo služby);
 • informace o míře a způsobu využívání služeb;
 • provozní a lokalizační údaje v rozsahu nezbytném pro plnění zákonných povinností.

1.1 Zpracování spojené s poskytováním služeb

ÚčelRozsah zpracovávaných informacíPrávní titulDobra zpracování
Uzavření smlouvy a její plnění, dodání zboží/poskytnutí služby, zajištění placení– Identifikační údaje
– Interní identifikační údaje
– Adresní údaje
– Kontaktní údaje
– Údaje nezbytné pro realizaci platebního styku a zaúčtování plateb
– Identifikační údaje zařízení Uživatele
– Informace o objednaném zboží nebo službách, o smlouvě a o plnění smlouvy oběma smluvními stranami
Nezbytnost pro splnění smlouvyPo dobu trvání smlouvy a po dobu 5 let od splnění smlouvy; základní údaje o právním vztahu a o jeho existenci (smluvní strany, předmět závazku apod.) až po dobu 10 let po splnění smlouvy
Plnění zákonných povinností v oblasti práva ochrany spotřebitelů, účetnictví a daňového práva– Identifikační údaje
– Interní identifikační údaje
– Adresní údaje
– Informace o objednaném zboží nebo službách, o smlouvě a o plnění smlouvy oběma smluvními stranami
– Provozní a lokalizační údaje
Nezbytnost pro splnění právních povinnostíPo dobu stanovenou příslušnými zákony, a to zejména:
– zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
– zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
– zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Výše uvedené údaje jsou nezbytné k tomu, aby Poskytovatel mohl vyřídit objednávku Uživatele, uzavřít s ním smlouvu, na jejímž základě mu zboží nebo službu poskytne, a tuto smlouvu splnit. Při plnění smlouvy musí Poskytovatel plnit povinnosti stanovené zákony.

ÚčelPlnění zákonných povinností týkajících se umožnění a vyřízení reklamace zboží/ službyVyřízení reklamace zboží/ služby nad rámec zákonných povinností
Rozsah zpracovávaných informací– Identifikační údaje
– Interní identifikační údaje
– Adresní údaje
– Kontaktní údaje
– Informace o objednaném zboží nebo službách, o smlouvě a o plnění smlouvy oběma smluvními stranami
– Identifikační údaje
– Interní identifikační údaje
– Adresní údaje
– Kontaktní údaje
– Informace o objednaném zboží nebo službách, o smlouvě a o plnění smlouvy oběma smluvními stranami
Právní titulPlnění právní povinnostiNezbytnost pro splnění smlouvy
Doba zpracováníPo dobu trvání smlouvy a po dobu 5 let od splnění smlouvy; základní údaje o právním vztahu a o jeho existenci (smluvní strany, předmět závazku apod.)Po dobu trvání smlouvy a po dobu 5 let od splnění smlouvy; základní údaje o právním vztahu a o jeho existenci (smluvní strany, předmět závazku apod.)

Na základě zákonných ustanovení má Poskytovatel v případě, že je Uživatel spotřebitelem, povinnost o něm zpracovávat osobní údaje nezbytné k tomu, aby Uživateli umožnil a případně vyřídil reklamaci dodaného zboží nebo poskytované služby.

V případě, že Poskytovatel není ze zákona povinen Uživateli reklamaci umožnit, ale činí tak zvláštního rozhodnutí, o něm zpracovává osobní údaje nezbytné k tomu, aby mohl vyhovět reklamaci Uživatele a tím splnit povinnosti vyplývající ze smlouvy.

1.2 Zpracování spojené s komunikací s Uživatelem

ÚčelZaslání nabídek produktů a služeb Poskytovatele, které nejlépe odpovídají preferencím Uživatele, včetně novinek a související komunikace
Rozsah zpracovávaných informací– Identifikační údaje
– Interní identifikační údaje
– Adresní údaje
– Kontaktní údaje
– Informace o objednaném zboží nebo službách, o smlouvě a o plnění smlouvy oběma smluvními stranami
– Informace o míře a způsobu využívání služeb
Právní titul (oprávnění)Oprávněný zájem spočívající v zasílání obchodních sdělení svým zákazníkům dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti
Doba zpracováníDo okamžiku, kdy Uživatel sdělí Poskytovateli, že si nadále nepřeje obchodní nabídky dostávat, nejdéle však po dobu trvání poskytování služeb

Poskytovatel zpracovává osobní údaje Uživatele k tomu, aby mu mohl nabízet své produkty podobné těm, které si od Poskytovatel již koupil. Proti zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení má Uživatel právo vyslovit námitku postupem specifikovaným v kapitole 3.8 těchto Zásad, na jejímž základě Poskytovatel se zasíláním obchodních sdělení a zpracováním osobních údajů Uživatele v této souvislosti přestane, a to bez zbytečného odkladu. Poskytovatel rovněž přestane zasílat tato obchodní sdělení a zpracovávat v této souvislosti osobní údaje Uživatele, pokud mu Uživatel dá najevo, že si zasílání obchodních sdělení nepřeje.

ÚčelZasílání provozních informací o službách (technická sdělení, plánované výpadky, omluvy za nedostupnost služeb)
Rozsah zpracovávaných informací– Identifikační údaje
– Interní identifikační údaje
– Adresní údaje
– Kontaktní údaje
– Identifikační údaje zařízení Uživatele
Právní titul (oprávnění)Oprávněný zájem spočívající v informování Uživatelů o provozu služby (o plnění smlouvy)
Doba zpracováníPo dobu trvání smluvního vztahu

V rámci poskytování služeb Poskytovatel zasílá Uživatelům provozní informace o službě, kterou jim poskytuje. Proti tomuto zpracování založeném na jeho oprávněném zájmu má Uživatel právo vyslovit námitku v souladu s kapitolou 3.7 těchto Zásad. Pokud Poskytovatel nebude mít oprávněné důvody, aby i přes námitku Uživatele ve zpracování osobních údajů za těmito účely pokračoval, se zpracováním jeho osobních údajů v této souvislosti přestane.

1.3 Zpracování spojené s interním provozem Poskytovatele

ÚčelVytváření interních zprávo ekonomických aktivitách Poskytovatele za účelem získání přehledu o hospodaření a hospodářském výsledku
Rozsah zpracovávaných informací– Identifikační údaje
– Interní identifikační údaje
– Adresní údaje
– Informace o objednaném zboží nebo službách a o plnění smlouvy oběma smluvními stranami
Právní titul (oprávnění)Oprávněný zájem spočívající v sestavování reportů nezbytných k hospodářskému řízení vlastní podnikatelské činnosti
Doba zpracováníPo dobu trvání smlouvy a po dobu 5 let od splnění smlouvy

Pro řízení svého podnikání Poskytovatel z údajů Uživatele sestavuje interní zprávy a analýzy. Veškeré přehledy a analýzy jsou v souhrnné podobě a neobsahují osobní údaje Uživatele (ty jsou pouze podkladem pro zprávu/ analýzu). Toto zpracování Poskytovatel provádí na základě svého oprávněného zájmu, přičemž Uživatel má právo proti tomuto zpracování vznést námitku postupem blíže specifikovaným v kapitole 3.7 těchto Zásad. Pokud Poskytovatel nebude mít oprávněné důvody, aby i přes námitku Uživatele ve zpracování osobních údajů za těmito účely pokračoval, se zpracováním jeho osobních údajů v této souvislosti přestane.

2. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poskytovatel předem neví, komu bude osobní údaje Uživatelů poskytovat, proto jsou zde uvedeny kategorie možných příjemců s odůvodněním, proč by mohlo k předání osobních údajů dojít.

PříjemceDůvod zpřístupnění
Externí účetní a auditořiÚčetní a daňovou agendu může Poskytovatel svěřit externím odborníkům a v takovém případě jim musí zpřístupnit osobní údaje Uživatelů v rozsahu nezbytném ke splnění smlouvy s Uživatelem a ke splnění svých zákonných povinností.
Externí techniciK řádnému poskytování služeb v souladu s uzavřenou smlouvou může Poskytovatel využít externí techniky, kteří řeší připojení a aktivaci služby, servis a podobně.
Osoba zajišťující chod webu a software (počítačových systémů) PoskytovatelePoskytovatel potřebuje, aby mu poskytovatel softwarového vybavení, který je v pozici zpracovatele osobních údajů, servisoval jeho webové stránky a chod informačních systémů.
Osoba zajišťující služby platebního styku (provozovatelé platebních bran, banky apod.)Pro zajištění řádného platebního styku musí Poskytovatel osobní údaje Uživatele předat osobě, která platební styk zajišťuje.
Právní a daňoví poradciObčas může vzniknout potřeba, aby do informací o právních vztazích s Uživatelem nechal Poskytovatel nahlédnout právní či daňové poradce. Jde o osoby, které jsou vázány zákonnou povinností mlčenlivosti.

Poskytovatel vždy vyhoví právu Uživatele získat informace o tom komu, kdy a za jakým účelem byly jeho osobní údaje předány.

3. PRÁVA UŽIVATELE

Jelikož Poskytovatel zpracovává osobní údaje Uživatele, náleží Uživateli práva blíže popsané v následujících podkapitolách. Veškerá svá práva může Uživatel u Poskytovatele uplatnit jakýmkoliv způsobem, který umožní ověřit jeho identitu. Uživatel svá práva může uplatnit písemně následujícími způsoby:

 • poštovní zásilkou na adrese jeho sídla;
 • e-mailem na adrese pověřence na ochranu osobních údajů Poskytovatele;
 • datovou zprávou do datové schránky Poskytovatele.

3.1 Právo odvolání souhlasu

Pokud Poskytovatel zpracovává osobní údaje Uživatele na základě jeho souhlasu, je právem Uživatele tento souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat.

3.2 Právo na přístup

Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, které o něm Poskytovatel zpracovává, a současně má právo na informace o tom, jaké osobní údaje Uživatele zpracovává, po jakou dobu, jaké jsou účely jejich zpracování, komu je zpřístupňuje a jestli je používá k automatizovanému rozhodování (případně jak toto automatizované rozhodování funguje).

V celkovém rozsahu je možné Uživateli na jeho žádost zaslat kopii jeho osobních údajů. Kopie osobních údajů bude poskytnuta bezplatně. Pouze v případě, že by se jednalo o více kopií, bude Poskytovatel požadovat nezbytnou úhradu za jejich poskytnutí.

3.3 Právo na opravu

Pokud Uživatel zjistí, že o něm Poskytovatel zpracovává neúplné nebo nesprávné osobní údaje, má právo na to, aby Poskytovatel osobní údaje opravil nebo, pokud to vyžaduje účel zpracování těchto osobních údajů, aby je doplnil.

3.4 Právo na výmaz

Uživatel má právo na výmaz svých osobních údajů, které o něm Poskytovatel uchovává a zpracovává. Výmaz je možno požadovat, pokud je splněn jeden z následujících důvodů:

 • osobní údaje Uživatele již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány;
 • osobní údaje Uživatele zpracovává Poskytovatel protiprávně;
 • Uživatel odvolal souhlas, na jehož základě bylo zpracování jeho osobních údajů prováděno, a Poskytovatel nemá žádné jiné oprávnění (právní titul) tyto osobní údaje dále zpracovávat;
 • Uživatel vznese námitku proti zpracování svých osobních údajů, které Poskytovatel zpracovává na základě svého oprávněného zájmu a kterých Poskytovatel nebude schopen prokázat, že jeho oprávněný zájem převažuje Uživatelovo právo na výmaz;
 • existuje nějaký zákonný důvod, který vyžaduje výmaz těchto osobních údajů;
 • Poskytovatel zpracovává osobní údaje dítěte, aniž by byl dán souhlas rodiče s takovým zpracováním.

Může nastat situace, kdy Poskytovatel nemůže osobní údaje Uživatele vymazat na základě jeho odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo na základě jeho žádosti o výmaz osobních údajů. Takovým případem je zejména situace, kdy je zpracování osobních údajů Uživatele vyžadováno zákonem. V případě, kdy tato situace nastane, bude Poskytovatel informovat Uživatele o důvodu, na základě kterého nemůžou být jeho osobní údaje vymazány.

3.5 Právo na přenositelnost

Na základě tohoto práva může Uživatel žádat o poskytnutí svých osobních údajů, které poskytnul Poskytovateli na základě svého souhlasu a které Poskytovatel zpracovává automatizovaně. Osobní údaje splňující tyto podmínky Poskytovatel na požádání Uživatele poskytne v běžně používaném, strukturovaném a strojově čitelném formátu, popř. je na základě jeho žádosti předá jinému správci dle Uživatelova určení, pokud to bude technicky proveditelné.

3.6 Právo na omezení zpracování

V případech, kdy má Uživatel pocit, že jsou jeho osobní údaje zpracovávané Poskytovatelem chybné, má právo požadovat, aby Poskytovatel omezil jejich zpracování na dobu nezbytně nutnou k ověření jejich přesnosti a k jejich případné opravě.

Toto právo má Uživatel také v těchto případech:

 • zpracování osobních údajů Poskytovatelem je protiprávní, ale Uživatel si nepřeje, aby jeho osobní údaje byly vymazány;
 • Poskytovatel již nepotřebuje osobní údaje Uživatele za účelem, za kterým je zpracovával, ale Uživatel trvá na jejich zpracování (zejm. uchování) Poskytovatelem pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků;
 • Uživatel vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů na základě oprávněného zájmu Poskytovatele, přičemž omezení zpracování v tomto případě bude platné po dobu nezbytnou k určení toho, zda oprávněný zájem Poskytovatele převyšuje nad právem Uživatele na to, aby jeho osobní údaje nebyly nadále zpracovávány.

3.7 Právo na námitku proti zpracování osobních údajů Uživatele na základě oprávněného zájmu Poskytovatele

S ohledem na skutečnost, že některé osobní údaje Uživatele zpracovává Poskytovatel na základě oprávněného zájmu, má Uživatel právo podat proti tomuto zpracování námitku, na jejímž základě Poskytovatel posoudí, zda je skutečně v jeho oprávněném zájmu osobní údaje Uživatele pro daný účel zpracovávat nebo zda převažuje právo Uživatele na to, aby jeho osobní údaje nebyly nadále zpracovávány.

3.8 Právo na námitku proti zpracování osobních údajů Uživatele za účelem přímého marketingu

Uživatel má právo vznést námitku proti tomu, aby Poskytovatel jeho osobní údaje zpracovával za účelem přímého marketingu (např. za účelem zasílání obchodních sdělení). V takovém případě Poskytovatel bez dalšího přestane osobní údaje Uživatele za tímto účelem zpracovávat.

3.9 Právo na stížnost

V případě, kdy jsou všechny výše uvedená práva z pohledu Uživatele nedostatečná, nebo je Uživatel názoru, že Poskytovatel jakýmkoliv způsobem porušuje jeho práva, má možnost podat stížnost u dozorového úřadu. Stížnost může vznést prostřednictvím kontaktů na Úřad pro ochranu osobních údajů, které jsou dostupné na stránce https://www.uoou.cz/podatelna-uradu/os-1006.

4. ÚČINNOST

Tyto Zásady jsou účinné od 25. 5. 2018.